Menu

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kto spracúva Vaše osobné údaje ?

Vaše osobné údaje spracúva Juraj Goga, Bojná 116, 956 01 Bojná, IČO: 55789021, zapísaný v č. živnostenského registra 470-23448 (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ"). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

  • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
  • Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.
  • Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
  • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
  • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu
  • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
  • Právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.
V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu: Obchodný dom Bojná, Bojná 657, 956 01 Bojná alebo na e-mail: info@odbojna.sk. Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

E-SHOP ................................................................................................ 3
Kontaktný fomulár.................................................................................. 3
Objednávky ........................................................................................... 3
Registrácia ............................................................................................ 5
Rezervácia tovaru – opustený košík ..................................................... 6
Online chat ............................................................................................ 7
Reklamácie ........................................................................................... 7
MARKETING ........................................................................................ 9
Sociálne siete ....................................................................................... 9
Súťaže .................................................................................................. 9
Fotografie ........................................................................................... 10
Newslettery ......................................................................................... 11
Iná obchodná činnosť ......................................................................... 12
Účtovné a daňové povinnosti ............................................................. 14
Uplatňovanie právnych nárokov ......................................................... 15
Uplatňovanie práv dotknutých osôb – ochrana osobných údajov ...... 16

E-SHOP

KONTAKTNÝ FOMULÁR

Účel spracúvania zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára na webe, vybavovanie žiadostí
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie prostredníctvom webu
Kategória dotknutých osôb   záujemcovia o informácie
Kategória osobných údajov  povinné údaje - meno, predmet správy, e-mail
nepovinné údaje – tel. číslo
Kategória príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Lehota na výmaz osobných  údajov 10 dní od skočenia mesiaca, v ktorom bol dopyt doručený

OBJEDNÁVKY

Účel spracúvania uzatváranie a správa objednávok prostredníctvom e-shopu
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR
Kategória dotknutých osôb zákazníci, osoba oprávnená konať v mene zákazníka, kontaktná osoba zákazníka
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, adresa doručenia – ulica, číslo, mesto, PSČ, (identifikačné údaje, ak je zákazník právnická osoba alebo SZČO, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu), predmet objednávky, údaje uvedené poznámke
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, subjekty zabezpečujúce prepravu tovaru, subjekt poskytujúci vymedzenú platobnú bránu
Lehota na výmaz osobných údajov 10 rokov od vykonania objednávky
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

REGISTRÁCIA

Účel spracúvania evidencia registrovaných členov e-shopu, správa registrovaných účtov
Právny základ súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. písm. a) Nariadenia GDPR
Kategória dotknutých osôb registrovaní členovia
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, heslo, ulica a číslo, PSČ, mesto, (identifikačné údaje, ak je registrovaný člen právnická osoba alebo SZČO, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu)
Kategória príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Lehota na výmaz osobných údajov 1 rok od inaktivity člena v e-shope

REZERVÁCIA TOVARU – OPUSTENÝ KOŠÍK

Účel spracúvania rezervácia tovaru v rámci systému opustený košík
Právny základ predzmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR
Kategória dotknutých osôb potenciálni klienti
Kategória osobných údajov e-mailová adresa (v prípade zadania), IP adresa, informácie z nákupného košíka
Kategória príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Lehota na výmaz osobných údajov 72 hodín od vykonania rezervácie

ONLINE CHAT

Účel spracúvania zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom online chatu v prostredí e-shopu, vybavovanie žiadostí
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie prostredníctvom webu
Kategória dotknutých osôb záujemcovia o informácie
Kategória osobných údajov údaje poskytnuté v rámci online chatu (predmet správy)
Kategória príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Lehota na výmaz osobných údajov 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bola komunikácia ukončená

REKLAMÁCIE

Účel spracúvania zabezpečovanie reklamačného konania, vybavovanie reklamácií – online objednávky
Právny základ zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kategória dotknutých osôb zákazníci
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, údaje súvisiace s predmetom reklamácie v súlade so zásadou minimalizácie,
Kategória príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Lehota na výmaz osobných údajov 1 rok od vybavenia agendy súvisiacej s reklamáciou

MARKETING

SOCIÁLNE SIETE

Účel spracúvania zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie

Kategória dotknutých osôb

záujemcovie o informácie
Kategória osobných údajov údaje poskytnuté pri vykonávaní komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí,
Kategória príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, prevádzkovateľ sociálnych sietí
Lehota na výmaz osobných údajov po dobu aktívneho využívania konta na sociálnych sieťach

SÚŤAŽE

Účel spracúvania zabezpečenie priebehu súťaže, informovanie výhercov o výhre a doručenie/odovzdanie výhry v zmysle štatútu súťaže
Právny základ súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
Kategória dotknutých osôb účastníci súťaže
Kategória osobných údajov meno a priezvisko, e-mail, tel. číslo, adresa doručenia v prípade výhry v súťaži
Kategória príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Lehota na výmaz osobných údajov 1 mesiac od vyhlásenia výsledkov súťaže

FOTOGRAFIE

Účel spracúvania vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií na sociálnych sieťach prevádzkovateľa
Právny základ súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
Kategória dotknutých osôb zákazníci, výhercovia súťaže
Kategória osobných údajov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Kategória príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Lehota na výmaz osobných údajov 5 rokov od zverejnenia fotografie

NEWSLETTERY

Účel spracúvania zasielanie informácií o produktoch a službách– propagácia spoločnosti
Právny základ súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
Kategória dotknutých osôb záujemcovia o informácie
Kategória osobných údajov e-mail
Kategória príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Lehota na výmaz osobných údajov 2 roky od poskytnutia súhlasu (v prípade odvolania súhlasu - 4 roky odo dňa odvolania súhlasu)

INÁ OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Účel spracúvania vyhotovovanie a správa cenových ponúk - osobitné prípady (fyzické objednávky)
Právny základ predzmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR
Kategória dotknutých osôb potenciálni zákazníci, osoba oprávnená konať v mene potenciálneho zákazníka, kontaktná osoba potenciálneho zákazníka
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, (identifikačné údaje ak je klient právnická osoba alebo SZČO, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu), predmet cenovej ponuky
Kategória príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Lehota na výmaz osobných údajov 30 dní od doručenia cenovej ponuky

 

Účel spracúvania uzatváranie a správa objednávok – osobitné prípady (fyzické objednávky)
Právny základ zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR
Kategória dotknutých osôb zákazníci, osoba oprávnená konať v mene zákazníka, kontaktná osoba zákazníka
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, (identifikačné údaje ak je klient právnická osoba alebo SZČO, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu), predmet objednávky
Kategória príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Lehota na výmaz osobných údajov 10 rokov od vykonania objednávky

 

Účel spracúvania zabezpečovanie reklamačného konania, vybavovanie reklamácií
Právny základ zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Kategória dotknutých osôb klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, identifikačné údaje spoločnosti, ak je klient právnická osoba a osobné údaje súvisiace s predmetom reklamácie v súlade so zásadou minimalizácie, údaje uvedené v objednávke
Kategória príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona,
Lehota na výmaz osobných údajov 1 rok od vybavenia agendy súvisiacej s reklamáciou
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočnuje sa

 

Účel spracúvania Lehota na výmaz osobných údajov
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je efektívne zabezpečovanie obchodnej komunikácie.
Kategória dotknutých osôb zákazníci, osoba oprávnená konať v mene zákazníka, kontaktná osoba zákazníka
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, titul, (funkcia – iba pri právnických osobách), e-mail, tel. číslo, adresa, (identifikačné údaje spoločnosti, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu – iba pri právnických osobách)
Kategória príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Lehota na výmaz osobných údajov po ukončení zmluvného vzťahu

Účtovné a daňové povinnosti

Účel spracúvania plnenie zákonných povinností v oblasti daní a účtovníctva
Právny základ zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Kategória dotknutých osôb klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov
Kategória osobných údajov meno, priezvisko, číslo bankového účtu (prípadne e-mail), údaje súvisiace s platbou, ID spoločnosti na základe ktorého môže dôjsť k identifikácií dotknutej osoby, ak je klientom právnická osoba
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Lehota na výmaz osobných údajov 10 rokov od splnenia zákonnej povinnosti
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

Uplatňovanie právnych nárokov

Účel spracúvania uplatňovanie právnych nárokov vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je uplatňovanie právnych nárokov.
Kategória dotknutých osôb klienti, bývalý klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov
Kategória osobných údajov kontaktné osobné údaje ako meno, priezvisko, adresa, údaje z objednávok, ďalšie osobné údaje nevyhnutné na splnenie požiadaviek pri uplatňovaní práv
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
Lehota na výmaz osobných údajov pri práve na náhradu škody plynie premlčacia doba odo dňa, keď sa poškodený dozvedel alebo mohol dozvedieť o škode a o tom, kto je povinný na jej náhradu (štvorročná subjektívna lehota), končí sa však najneskôr uplynutím 10 rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

Uplatňovanie práv dotknutých osôb – ochrana osobných údajov

Účel spracúvania evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III a oznámení podľa čl. 33 a 34 Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia uplatnených práv a oznámení porušenia ochrany osobných údajov
Kategória dotknutých osôb dotknuté osoby, ktorých sa podanie na uplatnenie práva týka; dotknuté osoby, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka
Kategória osobných údajov údaje vzťahujúce sa pre uplatnenie práva, údaje, ktoré uvedie oznamovateľ pri oznámení porušenia ochrany
Kategórie príjemcov poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona
ehota na výmaz osobných údajov do 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov od uplatnenia práva resp. vzniku porušenia ochrany údajov
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňuje sa

 

 

Potrebujete s niečím pomôcť?

Telefonický kontakt je dostupný:
Pondelok 8:00 - 12:00
Utorok - Piatok 8:00 - 16:30
Sobota 8:00 - 12:00

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať